MR-dagarna 2005

Stockholm (16-17 november 2005)

Tema – FN och framtiden

Idag utsätts människor för nya hot jämfört med när FN bildades. Men trots att världen har förändrats är FN:s struktur och procedurer i grunden desamma som för femtio år sedan när FN bildades. FN har länge kritiserats för bristande effektivitet och för att inte svara mot behoven idag och FN-stadgan behöver därför omarbetas i grunden. FN:s generalsekreterare Kofi Annan driver att mänskliga rättigheter måste genomsyra allt humanitärt, utvecklings- och fredsbevarande arbete i FN. Ett stort reformförslag har lags fram som behandlas under hösten. Vad kommer att hända med FN? Vilken roll kan FN komma att spela för att möta framtidens hot? andra teman som diskuteras under MR-dagarna 2005 är mänskliga rättigheter i arbetslivet, kvinnors rättigheter, rätten till assyl, myndigheters ansvar för mänskliga rättigheter, rättsäkerhet och terrorismbekämpning.

Huvudtalare:

Ms. Maria Francisca Ize-Charrin, Chief of Treaties and Commission Branch, UN High Commissioner for Human Rights.

Sir Marrak Goulding, former British Diplomat and United Nations official, St Antony´s college, University of Oxford.

Laila Freivalds, Utrikesminister.