MR-dagarna 2014

Folkets Hus, Umeå (13-15 november)

Tema: Röster för rättigheter – mänskliga rättigheter och kultur

2014 var Umeå Europas Kulturhuvudstad. Mänskliga Rättighetsdagarna var en del av Kulturhuvudstadsåret och var på plats i Folkets Hus den 13-15 november med ett program som innehöll en rad skärningspunkter mellan kultur och mänskliga rättigheter. Under rubriken ”Röster för rättigheter” tittade vi närmare på mänskliga rättigheter och kultur, både rätten till kultur och kultur som verktyg för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna. Vi diskuterade också vilka processer som främjar en demokratisk kultur och omvänt – vad som istället kan utgöra ett hot mot demokratin.

Rätten till kultur Vad innebär egentligen rätten till kultur? Hur tillgodoses den för till exempel minoriteter, urfolk, barn, äldre eller papperslösa? Enligt artikel 27 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla ”rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”. Men finns det gränser för yttrandefriheten eller religionsutövningen och vem har tolkningsföreträde när individuella och kollektiva rättigheter krockar? Hur arbetar det offentliga Sverige i praktiken för att stärka rätten till kultur för alla? Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2014 lyfte vi dessa och många fler frågor inom ramen för ”Rätten till Kultur”.

Kultur som verktyg Kultur kan fungera som ett verktyg för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna inom till exempel skola och myndigheter. Kultur kan också användas för att göra motstånd eller för att påverka genom att förmedla kritiska perspektiv. Genom exempel ur historien och samtiden vill vi inspireras av kulturella uttryck i politiska förändringsprocesser. Hur kan kulturen fungera som brygga mellan olika grupper och verka medlande? Vilken roll spelar kultur i fredsbyggande och rättighetsbaserat arbete? Det är några exempel på vad vi diskuterade inom ramen för kultur som verktyg.

Kultur och Demokrati Kultur och demokrati är ofta sammanlänkade eftersom den kultur vi lever i påverkar synen på politiskt deltagande i samhället och sådant som kränkningar av rättigheter. Vilka handlingar, institutioner och attityder formar en demokratisk kultur? Vad finns det för hot som kan urholka den demokratiska processen och vad händer om vissa demokratiska mekanismer hotar demokratins grundvalar? Detta och mycket mer samtalade vi om i undertemat demokratisk kultur.

Programtidning 2014
(klicka på bilden nedan för att bläddra i 2014 års programtidning)

 

Bakgrund

Arbetet inför att Mänskliga Rättighetsdagarna genomfördes i Umeå pågick under några år. Under hösten 2012 och vintern 2012-2013 genomfördes en förstudie för utvecklat regionalt rättighetsarbete och för ett unikt rättighetsarrangemang (MR-dagarna) under Umeå 2014.

Förstudiens huvudsyften var att utreda hur en långsiktig regional organisering ska se ut som stärker mänskliga rättigheter, samt att planera för mänskliga rättighetsdagarna 2014. Målsättningar med förstudien var att ta fram underlag för organisering, förankring och planering för det fortsatta arbetet.

Målgrupp för förstudien var nyckelaktörer vilka är nödvändiga för en hållbar organisering och finansiering av fortsatt arbete, samt aktörer som förväntas arbeta med och ge inspel till MR-dagarna 2014.

Förstudien finansierades av Umeå 2014, Umeå kommun, Föreningen Ordfront (som är huvudman för MR-dagarna), Sensus studieförbund, och skedde i samverkan med Region Västerbotten och Umeå universitet. Nu när förstudien är genomförd har också Region Västerbotten, Umeå universitet och Länsstyrelsen i Västerbotten blivit medfinansiärer.