Miniseminariearrangörer

Ansökan för att skicka in förslag på miniseminarier 2020 öppnar i början av februari. 

Att arrangera ett miniseminarium 
Miniseminarier är kortare seminarier om 25 minuter som riktar sig till en bredare publik. Programmet på scenerna är kostnadsfritt för besökare att ta del av och är ett bra alternativ om ni vill rikta er till allmänheten.

Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med omkring 200 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under tre fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

Syntolkning: Publik och talare på en av de öppna scenerna under MR-dagarna 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

Pris 
Att arrangera ett miniseminarium kostar 3 000 kronor.

I avgiften ingår:

  • En miniseminarietid på 25 minuter.
  • Tillgång till scen och grundläggande teknik (mikrofoner, ljudanläggning, dator, hörslinga, projektor och duk)
  • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.

Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (såsom teckenspråkstolkning och extra teknik) bekostas helt av programarrangören.

Har din organisation inte möjlighet att finansiera ett miniseminarium så kan du ansöka om att få göra det kostnadsfritt. MR-dagarna har tidigare haft möjlighet att upplåta ett antal platser på miniseminariescenerna gratis, dessa platser är framförallt tänkta för mindre civilsamhällesorganisationer och aktivistgrupper.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för miniseminariet

Följande riktlinjer gäller för samtliga miniseminariearrangörer:

  • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
  • Det är viktigt att ha det övergripande temat för forumet i åtanke när ni planerar era seminarier.
  • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
  • Prata med och inte om de grupper som berörs.
  • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus m.m.
  • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
  • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Vad har tidigare programarrangörer sagt om sin medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna?

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52