Programarrangörer

Arrangera programpunkt på Mänskliga Rättighetsdagarna
Deadline för att ansöka om att arrangera längre programpunkter var 1 april. 

Nedan följer praktisk information till er som blivit antagna som programarrangörer till Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala.

Praktisk info
Här hittar ni Mänskliga Rättighetsdagarnas program. Här kan ni nu gå in och se dag och tid för ert program och kontrollera att ni fyllt i rätt information. Meddela oss så snart som möjligt om tiden inte passar. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att behöva justeras.

Observera att MR-dagarna i Uppsala kommer att genomföras som ett helt digitalt arrangemang och att schemat därför kan komma att behöva justeras. All praktisk information kopplat till digitaliseringen kommer att gå ut via mail till respektive kontaktperson för seminarier. 

Registrering och biljetter
I seminarieavgiften ingår biljetter för kontaktperson och medverkande i seminariet (max 5). Kontaktpersonen för seminariet ansvarar för att registrera alla medverkande via den länk som skickats ut från MR-dagarnas kansli.

Utbildnings- och nätverksträff för programarrangörer
Under normala omständigheter brukar vi på MR-dagarnas kansli bjuda in antagna programarrangörer till utbildnings- och nätverksträff innan sommarledigheterna. Det brukar vara uppskattat då många av er kanske har liknade frågor och funderingar kring hur en bäst planerar sitt program. Tyvärr har vi på grund av omständigheter kopplade till hanteringen av utbrottet av Covid-19 valt att inte genomföra denna träff under våren 2020. Vi hoppas istället på att kunna anordna detta efter sommaren men vill gärna skicka med en del tips och info om hur ni planerar ert program så bra som möjligt. Ett sådant sammanställt dokument finns här – Vi hoppas att den svarar på en del frågor och hjälper er i er planering!

Bredda er panel med forskare och expertkunskap från Uppsala universitet
För att lyfta och uppmärksamma pågående forskning kring mänskliga rättigheter har MR-dagarna tillsammans med Uppsala universitet tagit fram en forskarbank– där ett antal forskare vid universitetet ingår – som gärna deltar i paneler och samtal på Mänskliga Rättighetsdagarna. Som programarrangörer har ni nu möjlighet att bredda era paneler med experter inom områden som mänskliga rättigheter, boende, demokrati och mycket annat!
Vår förhoppning är att forskarbanken ska vara till hjälp för er att hitta relevant forskning inom det ämne som ni ska presentera under MR-dagarna och att ni därmed kan bredda er panel och erbjuda ett så relevant och intressant program som möjligt. Läs mer i informationsbladet!

För programarrangörer på Mänskliga Rättighetsdagarna

Syntolkning: Bild på panel och publik från ett seminarium på MR-dagarna 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

 

Pris
Att arrangera en längre programpunkt kostar 8 000 kr (momsfritt).

I avgiften ingår:

 • Ett seminarium på 60 minuter
 • 5 st konferensbiljetter till medverkande/samordnare för er programpunkt. Biljetterna gäller alla dagar (värde upp till 12 500 kr beroende på biljettkategori)
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.
 • Lokal med grundteknik (projektor, duk, mikrofoner, ljudanläggning, hörselteknik och möblemang).
 • Hjälp med att boka teckenspråkstolk, moderator och annons till program.
 • Möjlighet att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och bra program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.
 • Talargåva till samtliga medverkande i er programpunkt

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik eller teckenspråkstolkning bekostas av programarrangören. Kostnader för medverkandes resor och logi bekostas helt av programarrangören.

Återbud
Vid återbud efter den 30 juni 2020 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 1 september återbetalas ingen del av programavgiften. Om programavgift inte inkommit den 1 september stryks programpunkten ur programmet och tiden upplåts till en annan arrangör, om inget annat avtalats.

Återbetalning efter 1 september 2020 sker inte. Om arrangemanget inte kan genomföras 3-5 december 2020 av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts kontroll, undersöks möjligheten att flytta fram arrangemanget i Uppsala till våren 2021, då behåller ni er plats i programmet, alternativt erbjuds möjligheten att delta vid kommande MR-dagar. Information om hur ett sådant erbjudande nyttjas skickas ut i september i samband med beslut om att flytta fram eller ställa in MR-dagarna 2020. Administrationsavgifter kan tillkomma.  

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för seminariet

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Vad har tidigare programarrangörer sagt om sin medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna? 

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52