Programarrangörer

Arrangera program på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro 2022

Den 17-18 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Conventum i Örebro under temat ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Forumet besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med omkring 150 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under två fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter. Ta chansen att nå ut med din verksamhet genom att arrangera ett seminarium under Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro!

I mitten av februari kommer en tematext att publiceras på vår hemsida och då finns även möjlighet att skicka in programförslag. Deadline för längre seminarier är 1 april 2022. Mer info om priser och villkor för program publiceras i februari.  

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för seminariet

  • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
  • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
  • Prata med och inte om de grupper som berörs.
  • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
  • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
  • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

 

Vad har tidigare programarrangörer sagt om sin medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna? 

Övrigt
Vid ytterligare frågor eller vill ta del av informationen i andra format, vänligen kontakta info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52