Programarrangörer

Arrangera programpunkt på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med över 150 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under tre fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

För programarrangörer på Mänskliga Rättighetsdagarna

Syntolkning: Bild på panel och publik från ett seminarium på MR-dagarna 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

De längre programpunkterna under Mänskliga Rättighetsdagarna är 60 min långa. Till skillnad från våra miniseminarier krävs det att besökaren har en biljett för att kunna delta.

Pris
Att arrangera en längre programpunkt kostar 8 000 kr (momsfritt).

I avgiften ingår:

 • Ett seminarium på 60 minuter
 • 5 st konferensbiljetter till medverkande/samordnare för er programpunkt. Biljetterna gäller alla dagar (värde upp till 12 500 kr beroende på biljettkategori)
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.
 • Lokal med grundteknik (projektor, duk, mikrofoner, ljudanläggning, hörselteknik och möblemang).
 • Hjälp med att boka teckenspråkstolk, moderator och annons till program.
 • Möjlighet att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och bra program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.
 • Talargåva till samtliga medverkande i er programpunkt

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik eller teckenspråkstolkning bekostas av programarrangören. Kostnader för medverkandes resor och logi bekostas helt av programarrangören.

Deadline programförslag
Sista dag för anmälan av programförslag för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 är den 1 april.

Här kan du skicka in ditt programförslag till MR-dagarna 2020 :


Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har i samråd med programråd och huvudarrangörer rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Återbud
Vid återbud efter den 15 juni 2020 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 1 september återbetalas ingen del av programavgiften. Om programavgift inte inkommit den 1 september stryks programpunkten ur programmet och tiden upplåts till en annan arrangör, om inget annat avtalats.

Återbetalning efter 1 september 2020 sker inte. Om arrangemanget inte kan genomföras 3-5 december 2020 av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts kontroll, undersöks möjligheten att flytta fram arrangemanget i Uppsala, då behåller ni er plats i programmet, alternativt erbjuds möjligheten att delta vid kommande MR-dagar. Information om hur ett sådant erbjudande nyttjas skickas ut i samband med beslut om att flytta fram eller ställa in MR-dagarna 2020. Administrationsavgifter kan tillkomma.  

Riktlinjer för seminariet

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Vad har tidigare programarrangörer sagt om sin medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna? 

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52