Arrangera program på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Den 6-7 december arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg under temat ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!”. Forumet har under de senaste åren besökts av 3 000-5 000 deltagare årligen. Programmet kommer att genomföras med omkring 150 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under två fullspäckade dagar kommer forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade mötas för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter. Ta chansen att nå ut med din verksamhet genom att arrangera ett seminarium under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg!

På denna sida kan du läsa mer om:

 • Information om hur ansökan går till och viktiga datum
 • Seminarieavgift och vad som ingår i denna
 • Fem tips för att öka chansen att ert seminarium blir antaget
 • Grundläggande principer för medverkan
 • Riktlinjer för seminariet
 • Vanliga frågor
 • Formulär för att skicka in programförslag

Praktisk info om programansökningsprocessen

Om du vill arrangera program på MR-dagarna i Göteborg så ska du inkomma med ett programförslag via vårt formulär (länkar finns längst ner på sidan). Programförslaget behöver inte vara helt komplett med bekräftade talare etc. vid inskickandet, men ni behöver beskriva vilka huvudsakliga frågeställningar som ni ämnar lyfta för att vårt programråd ska kunna ta ställning till förslaget. Deadline för programförslag för längre seminarier är 30 april 2021.

Efter 30 april går MR-dagarnas programråd bestående av representanter från våra huvudarrangörer igenom alla inkomna förslag. Programrådet gör ett urval för att säkerställa att programmet lyfter för temat relevanta frågor, är relevant för våra olika målgrupper, lever upp till våra riktlinjer samt att det finns en bredd av olika arrangörer.

Efter programrådet återkopplar vi i början av juni med svar till er som inkommit med programförslag ifall ert seminarium godkänns eller får avslag. Ibland ber vi er komplettera er ansökan, föreslår att ni samarrangerar ert seminarium med någon annan eller att ert förslag görs om till miniseminarium.

Om ert förslag godkänns ber vi er komplettera med praktisk info inför att vi publicerar programmet på vår webb i slutet av juni. I samband med godkännandet skickar vi även en faktura på seminarieavgiften.

Pris

De längre programpunkterna under Mänskliga Rättighetsdagarna är 60 minuter. Till skillnad från våra miniseminarier krävs det att besökaren har en biljett för att kunna delta.

Att arrangera en längre programpunkt kostar 8 000 kr (momsfritt).

I avgiften ingår:

 • Ett seminarium på 60 minuter
 • 5 st konferensbiljetter till medverkande/samordnare för er programpunkt. Biljetterna gäller båda konferensdagarna (värde upp till 12 500 kr beroende på biljettkategori)
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.
 • Lokal med grundteknik (projektor, duk, mikrofoner, ljudanläggning, hörselteknik och möblemang).
 • Hjälp med att boka teckenspråkstolk, moderator och annons till program.
 • Möjlighet att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och bra program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.
 • Talargåva till samtliga medverkande i er programpunkt

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik, filmning av seminariet eller teckenspråkstolkning bekostas av programarrangören. Kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören.

Observera att anmälan inte är bindande och faktureras först i samband med att vi ger besked om ert programförslag blir godkänt i början av juni.

Fem tips som ökar chansen för att ert programförslag ska godkännas

 • Skriv kortfattat och var tydlig i beskrivningen av ert program: Försök att fånga huvudbudskapet i det program ni vill arrangera och undvik långa beskrivningar av underteman och ämnen. Fokusera på de huvudsakliga frågeställningar som ni vill lyfta. Kärnfullt och tydligt är bättre än långt och komplicerat!
 • Fyll i vilka medverkande ni planerar att ha med i ert program: Även om det är tidigt i processen och specifika talare inte är bekräftade är det värdefullt för oss att få en inblick i vem/vilka ni tänker skall medverka. Beskriv hur ni tänker kring representation när det gäller era medverkande (enligt principen prata MED, inte OM).
 • Tänk på målgruppen: MR-dagarna besökas av många målgrupper – vilka vill ni ska komma på ert seminarium? Vill ni nå ut till en specifik yrkesgrupp eller en bredare allmänhet? Försök att i er programbeskrivning formulera er text för de personer ni vill ska besöka ert seminarium.
 • Koppling till tema: Utgå från årets tematext och relatera er programbeskrivning till denna. Ju tydligare beskrivet desto bättre! Beskriv också om ni i ert seminarium kommer lyfta ungas deltagande och inflytande på något vis; antingen i er tematik, om unga medverkar i er panel eller om ni på andra sätt lyfter ungas perspektiv.
 • Ett upplägg som lockar: MR-dagarnas besökare lockas av upplägg som frångår det traditionella panelsamtalet eller föreläsningen. Hur engagerar ni bäst era besökare?

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för seminariet

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.

Vanliga frågor

Vad händer om MR-dagarna inte kan genomföras på mässan på grund av Corona? Får vi tillbaka seminarieavgiften då?
MR-dagarnas arrangörer har tillsammans med de lokala värdarna och Svenska Mässan gjort bedömningen att vi kommer kunna genomföra MR-dagarna på mässan i december. Vi följer dock utvecklingen noga och kommer under året se över om en annan bedömning behöver göras. I sådant fall kommer vi se över möjligheten att digitalisera alternativt skjuta fram arrangemanget till våren 2022. Vi kommer självklart att hålla er uppdaterade och ha en så transparent dialog som möjligt.

Redan nu tittar vi på möjligheten att digitalisera fler delar av programmet för att möjliggöra för besökare att delta både på plats och digitalt.

Ert seminarieförslag är inte bindande och bokningsvillkor skickas ut i samband med fakturering (om ert förslag blir godkänt) i början av juni. Då har vi också förhoppningsvis en tydligare bild av formerna för MR-dagarna och ni kan då fatta beslut om ifall ni vill arrangera program eller inte.

Finns det en deadline för programförslag? Går det att komma in med förslag efter det?
Ja, senast 30 april behöver vi ha ditt förslag. Efter det tar vi in programförslag endast i undantagsfall. Om ni har missat deadline för längre program finns möjlighet att ansöka om miniseminarier fram till 1 september.

Finns det möjlighet att arrangera längre seminarier än 60 minuter?
För de allra flesta seminarieupplägg räcker 60 minuter, det är också svårt för besökare att hålla fokus längre än så. Vissa upplägg som workshops och dylikt kan dock behöva mer tid. I rutan ”övrigt” i ansökningsformuläret kan ni fylla i ifall ni vill ha mer än 60 minuter och motivera varför så gör programrådet en bedömning. Observera att ytterligare kostnader kan tillkomma om ni vill ha längre seminariepass än 60 minuter.

Vi har inte råd att betala seminarieavgiften, finns det möjlighet att arrangera seminarium kostnadsfritt?
Vi upplåter varje år ett fåtal seminarier kostnadsfritt till mindre civilsamhällesorganisationer. Främst handlar det om platser på miniseminariescenerna men ibland även längre seminarier. Om ni vill ansöka om att arrangera seminariet kostnadsfritt så skriver ni det i ansökningsformuläret. Programrådet tar sedan ställning till vilka som får möjlighet att arrangera seminarier kostnadsfritt eller till reducerat pris.

Formulär för att skicka in ansökan

När du har tagit del av all information ovan och är redo att skicka in ert programförslag så gör det via knappen nedan. Du lämnar ditt förslag via vår programplattform Invite People. Om det är första gången du använder plattformen så behöver du registrera dig och välja ett lösenord. Om du har anmält förslag till oss tidigare loggar du in med din e-post och det lösenord som du har valt tidigare. När du är inloggad i Invite People kan du också justera i det/de förslag som du lämnat tidigare. Observera att eventuella justeringar ska vara inlagda senast 30 april.

Lycka till!

Har du frågor om din anmälan eller vill ta del av informationen ovan i andra format så kontakta oss på info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.