Utställare

Ansökningsperioden för att boka monter till Mänskliga Rättighetsdagarna öppnar våren 2019.

Att ha en utställning på MR-dagarna
Genom att ha en utställning under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap till tusentals personer engagerade i mänskliga rättigheter. På MR-dagarnas utställartorg kommer ett 80-tal civilsamhällesorganisationer, myndigheter och företag att få möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för samtal och diskussioner.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarnas kansli har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Riktlinjer för medverkan

Innan evenemang

  • Alla utställande organisationer ska ställa sig bakom de grunläggande principerna för att få ställa ut på MR-dagarna.
  • Om kontaktperson från utställande organisation byts ut ansvarar varje organisation för att meddela MR-dagarna detta. 
  • Varje organisation ansvarar även för att vidareförmedla redan utskickad information till ny kontaktperson om denne ändras. 

Under evenemang

  • En monter på MR-dagarna ska bemannas under alla dagar som MR-dagarna pågår.
  • Respektera in- och utflyttningstider.
  • Flyers och informationsmaterial får endast delas ut och placeras på den egna monterytan och inte på resterande ytor på mässan. Organisationer som inte har monter eller utställarplats får därmed inte dela ut material utan att ha en utställarplats på MR-dagarna.

Återbud
Vid bekräftad plats på utställartorget gäller följande: Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften. Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider och under alla tre dagar 14-16 november. In- och utflytt sker på angivna tider. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.