Årets tema 2017

De mänskliga rättigheternas framtid

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. I dag, när respekten för rättigheterna minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.

Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping den 9-11 november kommer att blicka framåt för att ge en bild av de mänskliga rättigheternas framtid, men det blir också diskussioner om de mänskliga rättigheternas samtid och historia. Utmaningarna vi står inför lägger ett ansvar på oss alla. Det är viktigt att lära mer, att säga ifrån, att organisera sig för att genomföra förändringar och förbättringar och kräva att respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra samhället.

På Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping kommer forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade att mötas för att hämta in ny kunskap och nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. Det blir också dagar fyllda av glädje, energi och kraft för att kunna fortsätta kampen.

Programmet läggs huvudsakligen i följande underteman:

1. Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling
Var står de mänskliga rättigheterna i Sverige i dag och hur ser deras framtida ställning ut? Rasism, populism och extremism utgör växande hot. Samtidigt får vi nya och bättre system för att implementera de mänskliga rättigheterna och kunskapen om rättigheterna blir allt större både bland skyldighetsbärare och rättighetsbärare. Vilka är de stora MR-utmaningarna i Sverige? Hur tacklar vi dem? För dig som arbetar med rättigheter ställs många nya krav: barnkonventionen är på väg att bli lag, en ny strategi för mänskliga rättigheter är på plats sedan 2016 – vad betyder det? Vad innebär det kommunala självstyret i relation till mänskliga rättigheter? Var går gränsen mellan statens ansvar och ansvaret i en kommun, i ett landsting eller en region? Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med begrepp som social hållbarhet och mångfald? Lever regeringen upp till sina åtaganden i policys kring hållbart företagande och att främja mänskliga rättigheter? Det här programspåret vänder sig särskilt till dig som är skyldighetsbärare, till dig som arbetar med att respektera, skydda och tillgodose den enskildes rättigheter.

2. Mänskliga rättigheter i världen
Under 2017 kommer vi att se genomförandet av Brexit och Donald Trumps första tid vid makten. Nya val där utgången i högsta grad kommer att påverka omvärlden väntar i Frankrike, Nederländerna, Indien, Iran och Tyskland. Rasism, nationalism och populism frodas och flera blodiga konflikter pågår där folkrätten förbises. Vi ser hur klimatkrisens effekter på rättigheter blir allt tydligare, hur kvinnors och hbtq-personers rättigheter inskränks och hur det åtstramade demokratiska utrymmet drabbar civilsamhällets aktörer. Men allt är långt ifrån mörker. Det finns stora förhoppningar kring Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, och runt om i världen organiserar sig människor i motstånd och politisk aktivism. I detta spår diskuterar vi samtida och framtida utmaningar för mänskliga rättigheter, FN:s roll i arbetet för mänskliga rättigheter och lär av MR-försvarare från andra delar av världen.

3. Vad är mänskliga rättigheter?
För att förstå de mänskliga rättigheternas framtid behöver vi göra en djupdykning i själva idén om de mänskliga rättigheterna. Var och hur uppkom idén om mänskliga rättigheter? Hur har tankarna utvecklats genom åren? Finns det olika skolor och tankeriktningar? Vad händer när rättigheter krockar och vad innebär det? Hur byggs ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna – lokalt och globalt? Här finns utrymme för både avancerade filosofiska diskussioner och grundkurser i rättigheter.

4. Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter
Under det sena 1900-talet trodde många i Sverige att religionen spelat ut sin roll i samtiden. Den dominerande uppfattningen var länge att religionen är en privatsak eller överflödig. Hur fel hade de inte! Andelen troende i världen ser tvärt om ut att öka under de kommande decennierna. Religionsfrihet och religionens roll i samhället diskuteras i dag mer än på mycket länge. I artikel 18 i allmänna förklaringen står det att var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Vad innebär det i praktiken? Vilka är utmaningarna? Och vilken roll – positiv som negativ – kan religionen spela i relation till andra rättigheter?

5. Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering
Diskrimineringsförbudet och principen om likabehandling är grundläggande för de mänskliga rättigheterna – respekteras de inte så undermineras hela idén om rättigheterna. Vad innebär diskriminering, var sker diskriminering i dag och hur går det att motverka? Ta del av fakta kring diskriminering när det gäller rätten till hälsa, bostad, arbete och utbildning samt exempel på framgångsrikt antidiskrimineringsarbete. Vilka framtida utmaningar finns det i Sverige och globalt? Vilka grupper riskerar i högre grad än andra att få sina rättigheter kränkta?