MR-dagarna i Göteborg

Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna för tredje gången i Göteborg, denna gång under temat Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant!

Tid och plats

Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 genomförs den 6-7 december på Svenska Mässan i Göteborg.

Adress: Mässans Gata/Korsvägen, se mer info och vägbeskrivning här

Öppettider (preliminära)
Måndag 6 december: 09.00-18.30
Tisdag 7 december: 09.00-17.30

Planering av MR-dagarna med anledning av Covid-19

Med anledning av den alltjämt pågående pandemin så finns det vissa osäkerheter i hur formerna för genomförandet av MR-dagarna kommer att se ut. Folkhälsomyndighetens senaste prognos är att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021 och även regeringen har aviserat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster bör kunna tas bort i början av hösten. Det gör att vi vågar tro på att kunna ses i december. Samtidigt är vi ödmjuka inför att prognoser kan komma att ändras och att restriktioner kanske inte lättas så snabbt som vi hoppas.

Utifrån den information som getts från regeringen om öppningen av Sverige ser det i dagsläget ut som att MR-dagarna kan genomföras i stort sett som vanligt. Vi följer självklart utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller regeringsbeslut och restriktioner införda i lag. Om restriktioner kring publikt deltagande kvarstår/införs med anledning av Covid-19 kan arrangemanget  komma att genomföras  fysiskt men med mindre publik och flödesstyrning i kombination med fler digitala inslag, delas upp på fler platser, alternativt genomföras helt digitalt. Köpta biljetter gäller då för det arrangemang som är möjligt att genomföra.

Värdar

Värdar för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 är Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dessa sitter sedan 2019 med i en lokal arbetsgrupp där även representanter från Göteborgs Rättighetscenter, Ibn Rushd studieförbund, Sensus, Svenska kyrkan och Amnesty också finns med. Den lokala arbetsgruppen har skapats för att säkerställa lokal förankring och relevans för arrangemanget. Den lokala arbetsgruppen har ingen beslutsrätt men lyfter fram vilka frågor och utmaningar som är relevanta lokalt samt sprider även information om arrangemanget i sina egna organisationer och nätverk.

Vanliga frågor 

Vad är MR-dagarnas koppling till Ibn Rushd studieförbund?
Ibn Rushd är en av organisationerna i MR-dagarnas arrangörsgrupp. Tillsammans med övriga organisationer i arrangörsgruppen är de med och fattar beslut om tema, val av värdstad, syftesformuleringar och andra strategiska frågor för projektet. Liksom övriga organisationer i arrangörsgruppen har de möjlighet att vara med i MR-dagarnas programråd som gör urval och fattar beslut om utformning av konferensprogrammet. Ibn Rushd disktrikt Väst sitter även med i den lokala arbetsgruppen i Göteborg.

MR-dagarnas övriga huvudarrangörer är bekymrade över de angrepp som pågår mot Ibn Rushd och anser att mycket av den kritik som framförts mot studieförbundet är osaklig och av islamofob karaktär. Gruppen har därför också uttryckt sitt stöd för Ibn Rushd. Ta del av uttalandet här: https://www.mrdagarna.nu/mr-dagarnas-arrangorsgrupp-uttrycker-sitt-stod-till-ibn-rushd/

Hur finansieras MR-dagarna?
MR-dagarnas ekonomi kan sägas stå på fyra ben; dels får projektet ett visst statligt stöd från Regeringskansliet, Folke Bernadotteakademin och Sida/ForumCiv (InfoKom) för att lyfta nationella och globala MR-frågor. Det andra benet är finansiering från de lokala värdarna (i detta fall Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland). Det tredje benet är samarbetsavgifter från huvudarrangörer och samarbetspartners. Den fjärde delen är egengenererade intäkter i form av program-, utställar- annons- och deltagaravgifter. Projektet drivs utan vinstintresse. För att MR-dagarna ska vara tillgängliga för så många som möjligt är stora delar av arrangemanget kostnadsfritt att besöka och deltagaravgifterna differentierade för olika målgrupper.

Vilka får göra program/vara utställare på MR-dagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.