Därför är årets tema viktigt

Stiftelsen Friends är en av organisationerna i MR-dagarnas arrangörsgrupp. Under forumet arrangerar de två programpunkter som rör våld som en rättighetskränkning. Här har de frågat några medverkande om varför våld som tema är viktigt att fokusera på.

 

Magnus Loftsson, chef Forskning- och utveckling Friends

– Varför är det viktigt att fokusera på våld som en rättighetskränkning?
Kränkning av en människas värdighet är något väldigt grundläggande i allt våldsutövande. Att få bibehålla sin mänskliga värdighet är samtidigt också en grundläggande rättighet. I barnkonventionens artikel 19 om våld mot barn görs problemet, nödvändiga insatser och ansvaret för våld mot barn väldigt tydligt. Särskilt intressant tycker jag att formuleringen ”any other person who has the care of the child” är. Den formuleringen inkluderar alla vuxna som för en kortare eller längre stund har hand om barn och därmed ansvar för att skydda dem mot alla tänkbara former av våld.

– Hur arbetar ni för att bekämpa våld?
Friends arbetar för en värld där inget barn utsätts för mobbning. Mobbning är en form av våld mellan barn som hänger ihop med många andra former av våld, till exempel sexuella trakasserier i skolan, rasism och homofobi. Barn som upplever våld hemma löper ökad risk att både mobba andra och bli mobbade. Att ha mobbat andra innebär i sin tur ökad risk för använda våld mot en partner. Enkelt uttryckt, våld föder våld. Genom att bekämpa och förebygga mobbning, är det också därför rimligen möjligt att minska andra former av våld. Friends gör en rad insatser för att bekämpa mobbning. Ett komplext problem, behöver sammansatta insatser. Vi strävar efter att arbeta forskningsbaserat, använda fungerande metoder och insatser i skolor i samarbete med skolprofessionella samt påverka opinion och samla in resurser för att få mobbning att upphöra.

– På vilket sätt tycker du att MR-dagarna är en bra arena för att lyfta frågor som rör våld och våldsbekämpning?
För oss är det avgörande att arbeta tillsammans med andra. Friends som organisation kan inte på egen hand få mobbning att upphöra. Det är bara möjligt tillsammans med många. Tillsammans med skolor, lärare och elever, med föräldrar, med myndigheter, med näringsliv, med idrottsrörelsen, med forskare, med inflytelserika unga och ledare i samhället, med internationella partners och nätverk. MR-dagarna samlar många som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter, visionen om frihet från våld och barns rättigheter. För oss är det en jätteviktig arena att mötas på och knyta samarbeten.

Magnus Loftsson medverkar i seminariet ”Vetenskapligt förhållningssätt mot mobbning i skolan
Torsdag 13:00 – 14:30 Presscenter, Stiftelsen Friends

I seminariet presenterar Friends sina erfarenheter av arbetet med att utveckla skolspecifika insatser.  Detta följs av en gemensam diskussion kring olika sätt att planera, genomföra och utvärdera arbetet mot mobbning och kränkningar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt som utgår ifrån den egna skolans behov och förutsättningar.

Ulrika Nilsson, skådespelare ”Aviola, Friends

– Varför är det viktigt att fokusera på våld som en rättighetskränkning?
Som skådespelare, ute i skolan, får jag ta del av barnens berättelser. I skolan visar sig kränkningar, hot, ensamhet och våld på många olika sätt – skrivna ord på nätet, dödshot, fysiskt våld, kroppsliga och sexuella kränkningar. Barnen tvingas utstå andras våldsamma handlingar, och det ska vuxenvärlden inte blunda för. Ett viktigt budskap är att det aldrig är ditt fel om du blir utsatt, och det är aldrig någonsin rätt att utsätta någon annan. Aldrig!

– Hur arbetar du för att bekämpa våld?
När jag möter barnen i samband med föreställningen skapas möjligheter för igenkänning, förståelse, reflektion och inte minst samtal. ”Jag är Aviola” ger möjlighet att ur barnets perspektiv ta kränkningar, våld och ensamhet på största allvar och varken förminska, fördöma eller skuldbelägga.

– På vilket sätt tycker du att MR-dagarna är en bra arena för att lyfta frågor som rör våld och våldsbekämpning?
Det fantastiska med MR-dagarna är att så många människor samlas under samma tak, och där får en möjlighet att dela både upplevelser och kunskap.

Ulrika Nilsson medverkar i ”Jag är Aviola”
Torsdag 14:30 – 15:00, lördag 13:00 – 14:00
Stiftelsen Friends starka teatermonolog Jag är Aviola! Vi tar upp ämnena sexuella trakasserier, mobbning och kärlekslängtan.

Text: Friends/Elin Jäderström

 

Speak Your Mind

*