Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna för tredje gången i Göteborg, denna gång under temat Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant!

Observera att Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att arrangeras två gånger under 2021; dels helt digitalt i Uppsala i april (ett arrangemang som skulle genomförts i december 2020 men som har skjutits upp pga. Coronapandemin) och sedan alltså i Göteborg i december 2021. På den här sidan har vi samlat information gällande arrangemanget i Göteborg.

På gång

Stormöte för civilsamhället 25 mars!

Vilka utmaningar ser du och din organisation, förening, nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter i er verksamhet; i Göteborg, i regionen och landet? Din röst är viktig för utformningen av de samtal som sedan kommer att föras under konferensen. Ta chansen att vara med och påverka arrangemangets innehåll och inriktning!

Läs mer i inbjudan och anmäl dig senast 20 mars genom att maila malin.slatis@mrdagarna.se. Meddela namn, vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder samt eventuella tillgänglighetsbehov.

Har du inte möjlighet att delta den 25 mars är du välkommen att skicka dina synpunkter till oss via mail (ladda ner formulär). Skriv också gärna till oss ifall du vill finnas med på våra utskickslistor för att få information om MR-dagarna i Göteborg framöver.

Nu öppnar vi upp för programförslag till MR-dagarna i Göteborg! 

Nu har vi öppnat upp för er som är intresserade av att arrangera program att ansöka om detta. MR-dagarna har en öppen programprocess där organisationer ansöker om att få arrangera ett seminarium. Deadline för förslag på långa seminarier är 30 april. Ett programråd går sedan igenom alla inkomna förslag och gör ett urval för att säkerställa att programmet lyfter alla för temat relevanta aspekter, innehåller en bredd av frågor och arrangörer samt att de lever upp till MR-dagarnas riktlinjer för program. Läs mer information om priser, kriterier och tillvägagångssätt här. 

Tema: Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

Demokrati och mänskliga rättigheter, två begrepp som går hand i hand och där den ena krävs för att den andra ska få en full verkan. Eller är det så enkelt? Sedan några år tillbaka kan vi se en negativ trend för demokratin globalt, något som också förstärkts ytterligare av Coronapandemin. Hur kommer det sig och hur påverkar det skyddet av mänskliga rättigheter? Hur kan vi vända trenden och istället stärka demokratin lokalt, nationellt och globalt samt säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras för alla alltid?

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så. Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter.

Läs mer om temat och underteman här. Har du tankar om intressanta frågeställningar kopplade till temat eller inspirerande talare som borde bjudas in så hör av dig till info@mrdagarna.se.

Tid och plats

MR-dagarna i Göteborg kommer att arrangeras 6-7 december 2021 på Svenska Mässan.

MR-dagarnas arrangörer har tillsammans med de lokala värdarna och Svenska Mässan gjort bedömningen att vi kommer kunna genomföra MR-dagarna på mässan i december. Vi följer dock utvecklingen noga och kommer under året se över om en annan bedömning behöver göras. I sådant fall kommer vi se över möjligheten att digitalisera alternativt skjuta fram arrangemanget till våren 2022. Vi kommer självklart att hålla er uppdaterade och ha en så transparent dialog som möjligt.

Redan nu tittar vi på möjligheten att digitalisera fler delar av programmet för att möjliggöra för besökare att delta både på plats och digitalt.

Värdar

Värdar för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 är Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dessa sitter sedan 2019 med i en lokal arbetsgrupp där även representanter från Göteborgs Rättighetscenter, Göteborgs universitet, Ibn Rushd studieförbund, Sensus, Svenska kyrkan och Amnesty också finns med. Den lokala arbetsgruppen har skapats för att säkerställa lokal förankring och relevans för arrangemanget. Den lokala arbetsgruppen har ingen beslutsrätt men lyfter fram vilka frågor och utmaningar som är relevanta lokalt samt sprider även information om arrangemanget i sina egna organisationer och nätverk.

Vanliga frågor 

Vad är MR-dagarnas koppling till Ibn Rushd studieförbund?
Ibn Rushd är en av organisationerna i MR-dagarnas arrangörsgrupp. Tillsammans med övriga organisationer i arrangörsgruppen är de med och fattar beslut om tema, val av värdstad, syftesformuleringar och andra strategiska frågor för projektet. Liksom övriga organisationer i arrangörsgruppen har de möjlighet att vara med i MR-dagarnas programråd som gör urval och fattar beslut om utformning av konferensprogrammet. Ibn Rushd disktrikt Väst sitter även med i den lokala arbetsgruppen i Göteborg.

MR-dagarnas övriga huvudarrangörer är bekymrade över de angrepp som pågår mot Ibn Rushd och anser att mycket av den kritik som framförts mot studieförbundet är osaklig och av islamofob karaktär. Gruppen har därför också uttryckt sitt stöd för Ibn Rushd. Ta del av uttalandet här: https://www.mrdagarna.nu/mr-dagarnas-arrangorsgrupp-uttrycker-sitt-stod-till-ibn-rushd/

Hur finansieras MR-dagarna?
MR-dagarnas ekonomi kan sägas stå på fyra ben; dels får projektet ett visst statligt stöd från Regeringskansliet och Sida/ForumCiv (InfoKom) för att lyfta nationella och globala MR-frågor. Det andra benet är finansiering från de lokala värdarna (i detta fall Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland). Det tredje benet är samarbetsavgifter från huvudarrangörer och samarbetspartners. Den fjärde delen är egengenererade intäkter i form av program-, utställar- annons- och deltagaravgifter. Projektet drivs utan vinstintresse. För att MR-dagarna ska vara tillgängliga för så många som möjligt är stora delar av arrangemanget kostnadsfritt att besöka och deltagaravgifterna differentierade för olika målgrupper.

Vilka får göra program/vara utställare på MR-dagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.