MR-dagarnas arrangörsgrupp uttrycker sitt stöd till Ibn Rushd

Ibn Rushd  är sedan 2008 ett statsbidragsberättigat studieförbund och har suttit med i Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörsgrupp sedan 2014. Ibn Rushd har under senaste året blivit starkt ifrågasatt och ett flertal politiska initiativ har tagits för att stoppa bidrag till studieförbundet. Vi i arrangörsgruppen menar att delar av kritiken är helt osaklig och av islamofob karaktär vilket oroar oss övriga organisationer i arrangörsgruppen och vi vill därför uttrycka vårt stöd till Ibn Rushd.

Hösten 2019 presenterades en granskning av studieförbundet Ibn Rushd, gjord av Erik Amnå på uppdrag av Folkbildningsrådet. Rapporten granskar Ibn Rushd utifrån de demokratikrav som ställs på folkbildningen. Amnå lyfter utmaningar och viktiga förbättringsområden i verksamheten samtidigt som han framhåller studieförbundets viktiga betydelse. En väsentlig slutsats som dras är att statsbidraget inte använts felaktigt. Ibn Rushd delar den kritik som lyfts i rapporten och har i mars 2020 antagit en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristerna.

Det är viktigt att konstatera att Ibn Rushd fortsatt är ett statsbidragsberättigat studieförbund även efter den ingående granskningen. Trots detta har Amnås rapport använts av både opinionsbildare och politiker som källa för att påstå att Ibn Rushd skulle bedriva anti-demokratisk verksamhet. Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att syftet är att skada studieförbundet och därmed även de som samarbetar med det. Även MR-dagarna som projekt och organisationerna i arrangörsgruppen har ifrågasatts på grund av samarbetet med Ibn Rushd.

Vi anser att Ibn Rushd är en stor tillgång i arrangörsgruppen då deras verksamhet når ut till framförallt muslimer i Sverige, en grupp som idag är marginaliserade i samhället och vars rättigheter ofta kränks. Det ställs höga krav på MR-dagarnas arrangörsorganisationer. De ska ha ett tydligt mänskliga rättighetsperspektiv i sin verksamhet och ska ta avstånd från alla typer av våld, extremism, sexism, rasism, homofobi och andra former av diskriminering. Det finns ingenting i vårt gemensamma samarbete med MR-dagarna som ger oss övriga huvudarrangörer anledning att ifrågasätta om Ibn Rushd som organisation efterlever detta.

MR-dagarnas arrangörsgrupp konstaterar att folkbildningsrådet är nöjda med åtgärdsplanen och hur Ibn Rushd vill gå på djupet med de frågor Amnå ställer. Vi har bjudits in att följa hur åtgärderna implementeras och ser fram emot att fortsätta vårt arbete tillsammans med Ibn Rushd.

MR-dagarnas arrangörsgrupp, bestående av Föreningen Ordfront, Amnesty Sverige, Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan,
genom Anna Wigenmark, GS Föreningen Ordfront, ekonomisk och juridisk värd för MR-dagarna.

 

 

Om MR dagarna