Bakgrund

Forum för kunskapsutbyte
Mänskliga Rättighetsdagarna skapades som det forum för mänskliga rättigheter där ett kunskapsutbyte kunde komma till stånd samtidigt som målsättningen var att Mänskliga Rättighetsdagarna skulle bidra till att frågor om mänskliga rättigheter kom högre upp på den politiska dagordningen.

Varför togs initiativet att skapa Mänskliga Rättighetsdagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna har genomförts sedan år 2000. Initiativet att arrangera Mänskliga Rättighetsdagarna togs mot bakgrund av ett beslut under FN:s Wienkonferens 1993 som slog fast att staterna har ansvar för människors kunskap om sina mänskliga rättigheter. Detta beslut, i samband med att det första grundläggande högskoleprogrammet om mänskliga rättigheter skapades i Sverige i slutet av 1990-talet, visade på att behovet av ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte var uppenbart. Detta såväl mellan aktiva inom folkrörelser inriktade på människorättsfrågor som mellan akademiker som undervisade eller forskade om mänskliga rättigheter och angränsande områden. Behovet av kunskapsutbyte och möten mellan folkrörelseaktiva, akademiker och andra aktörer var också tydligt.

FN-konferensen 1993 uppmanade även staterna att upprätta nationella handlingsplaner för genomförandet av mänskliga rättigheter. 2001 lade Sveriges regering fram en första handlingsplan och 2005 en ny för perioden 2006-2009. Ytterligare en orsak till etableringen av MR-dagarna var därför att myndigheter som stod i begrepp att utveckla en verksamhet för att säkra mänskliga rättigheter behövde få ta del av såväl de ideella organisationernas erfarenheter som akademikernas kunskap.

Vilka tog initiativet och vilka står bakom Mänskliga Rättighetsdagarna idag?
Initiativet till Mänskliga Rättighetsdagarna togs av Ordfront, DemokratiAkademin (ett nätverk inom folkbildningen), Fonden för mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan (THS) och Utrikespolitiska Institutet. Genom åren har skaran av arrangörsorganisationer vuxit. År 2022 står dessa gemensamt som arrangörer: Afrikagrupperna, Amnesty Sverige, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.