Organisation

Vi som står bakom Mänskliga Rättighetsdagarna är Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty Sverige, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet, Ibn Rushd studieförbund, Sensus studieförbund och Svenska Kyrkan.

Varje år skapar vi även lokala arbetsgrupper samt referensgrupper på den ort där evenemanget arrangeras för att säkerställa lokal förankring.

Ordfront

Föreningen Ordfront är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening inriktad på folkbildning, demokrati och mänskliga rättigheter. Ordfront ger ut kulturtidskriften Ordfront magasin. Föreningen Ordfront arrangerar även skrivarkurser och seminarier.

Demokrati Akademin

DemokratiAkademin är ett nätverk som samverkar kring demokrati och mänskliga rättigheter. Nätverket har många års erfarenhet av demokratiskt förändringsarbete i organisation och förvaltning. DemokratiAkademins specialområden är unga i demokratin, demokratiska mötesformer, demokratisk organisationsutveckling, ledarskap och processledning. Medlemmar i nätverket är omkring 40 organisationer, folkhögskolor, kommuner, företag och bildningsförbund. Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman för DemokratiAkademin.

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Organisationen har sitt ursprung i solidaritetsrörelsen i Sverige i slutet av 60-talet, både genom sitt stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och genom att vara en stark kraft i kampen mot apartheid i Sydafrika. Tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna i 40 år arbetat för att människor ska ha tillgång till sina rättigheter.

 

 

Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för två svenska kyrkor. Arbetet sker i partnerskap med cirka 400 lokala organisationer, samfund och folkligt förankrade rörelser i ett 30-tal länder. Tillsammans blir det ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor; eldsjälar som arbetar för en varaktig förändring för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld. Tillsammans är vi människor som förändrar världen. Centrala arbetsområden för Diakonias långsiktiga utvecklingssamarbete är mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa samt konflikt och rättvisa.

Fonden MR

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse, vars verksamhet syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta görs genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. MR-Fondens verksamhet syftar särskilt till att stärka det civila samhällets möjligheter att verka för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna.

Ibn Rushd

Ibn Rushd är ett studieförbund som har verksamhet över hela Sverige och är öppet för alla. Uppgiften är att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ibn Rushd arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang tillsammans med sina medlemsorganisationer. Ibn Rushd erbjuder öppna kurser på många orter inom områdena islam, arabiska, kultur och aktuella samhällsfrågor.

Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet bedriver tvärvetenskaplig utbildning och forskning inom mänskliga rättigheter. Fakultetens utbildningar fokuserar på införandet av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete. Forskningen inom mänskliga rättigheter berör till exempel urfolks och minoriteters rättigheter, genus och mänskliga rättigheter, jämlik hälsa och företags ansvar för mänskliga rättigheter.

 

Amnesty Sverige
Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Organisationen arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.

Sensus

Sensus studieförbund erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Förbundet genomför över 30 000 kulturprogram varje år och lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Verksamheten spänner över många områden från ledarutveckling, yrkesutbildning, samtalsgrupper och mångfaldens Sverige till rockmusik, kyrkomusik och teater. Förbundet kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en verksamhet ihop med Sensus.

Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan har ett uppdrag att verka för varje människas rätt till ett värdigt liv. Detta tar sig bland annat uttryck i att arbeta med att främja mänskliga rättigheter, arbeta konfliktförebyggande och för fred och försoning, både i Sverige och tillsammans med kyrkor och andra organisationer runt om i världen.