Miniseminariearrangörer

Att arrangera ett miniseminarium 2018 
Miniseminarier är kortare seminarier om 25 minuter som riktar sig till en bredare publik. Programmet på scenerna är kostnadsfritt för besökare att ta del av och är ett bra alternativ om ni vill rikta er till allmänheten.

Möjligheten att ansökan om att arrangera program kommer att öppna i februari 2018.

Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med omkring 200 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under tre fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

Syntolkning: Publik och talare på en av de öppna scenerna under MR-dagarna 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

Pris 
Att arrangera ett miniseminarium kostar 3 500 kronor.

I avgiften ingår:

 • En miniseminarietid på 25 minuter.
 • Tillgång till scen och grundläggande teknik (mikrofoner, ljudanläggning, dator, hörslinga, projektor och duk)
 • Marknadsföring av miniseminariet på vår hemsida och i programtidning.

Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (såsom teckenspråkstolkning och extra teknik) bekostas helt av programarrangören.

Har din organisation inte möjlighet att finansiera ett miniseminarium så kan du ansöka om att få göra det kostnadsfritt. MR-dagarna har tidigare haft möjlighet att upplåta ett antal platser på miniseminariescenerna gratis, dessa platser är framförallt tänkta för mindre civilsamhällesorganisationer och aktivistgrupper.

Allmänna villkor
Mänskliga Rättighetsdagarna har valt att inte inkludera politiska partier och ambassader som utställare eller programarrangörer. I övrigt välkomnas alla organisationer som ställer sig bakom de mänskliga rättigheterna och principen om allas lika värde som utställare och programarrangörer.

Riktlinjer miniseminariearrangörer

Följande riktlinjer gäller för samtliga miniseminariearrangörer:

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • Det övergripande temat för MR-dagarna 2017 är ”De mänskliga rättigheternas framtid”. Ha detta i åtanke när ni planerar ert miniseminarium och ha gärna med framtidsspaningar, kommande MR-utmaningar etc.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus m.m.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.
 • Alla programarrangörer och medverkande måste stå bakom FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och dess tilläggskonventioner samt ta avstånd från alla former av kränkningar eller hot om våld.

Om dessa riktlinjer inte följs förbehåller sig MR-dagarnas kansli rätten att komma med förslag på ändringar av innehåll eller medverkande alternativt att tacka nej till programpunkten.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52